DOTACE PRO FIRMY

dotační poradenství a konzultace, včetně zpracování projektů

OP PIK 2014 – 2020

Nabízíme svým klientům, ať už z řad soukromého nebo veřejného sektoru, komplexní poradenské služby v řadě oblastí – např. při získávání dotací (nejen) z Evropské unie, při zadávání veřejných zakázek podle platných předpisů, až po pomoc s účastí v programech, zaměřených na vzdělávání pracovníků.

Uvědomujeme si, že poradenství, jako specializovaný obor je postavené na lidech a konkrétních výsledcích. Vyznáváme proto filozofii dlouhodobých partnerství založených na důvěře, vzájemné komunikaci, výhodnosti a společných úspěších. Naše zkušenosti, spolupráce s předními domácími experty z jednotlivých oblastí, jako i uznávanými bankovními institucemi na českém trhu, vytváří exkluzivní kombinaci a unikátní kvalitu pro Vás. I proto Vám garantujeme vysoce profesionální přístup, komplexní poradenství, jednoznačnou orientaci na úspěch a spokojenost.

Spolehlivost

Spolupracujeme s odborníky jak z praktického života, tak i z vysokých škol.

Poradenství

Najdeme možnosti konkrétních výzev a programů pro Vaše projekty.

Úspora

Pomůžeme Vám získat dotace k podpoře Vašeho podnikání.

Spokojenost

Již deset let úspěšně spolupracujeme s obcemi, podnikatelskými subjekty i neziskovým sektorem.

DOTAČNÍ VÝZVY

nové operační programy na období 2014 – 2020

Využijte možností podpořit Vaše podnikání s novými dotačními programy na období 2014 – 2020.

Pro výrobní podniky je připraveno množství programů, které mají napomoci zvýšení konkurenceschopností domácích firem, z pohledu globáního podnikání, a to pomocí zavádění inovací, pořízení nových výrobních prostředků, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a snížením energetické náročnosti výroby ve firmách.

Dotační poradenství Vám nabízí

R

Vyhledávání

Vyhledávání dotačního zdroje pro konkrétní projekt.
R

Záměr

Pomoc při formulování projektového záměru.
R

Konzultace

Konzultace projektového záměru s poskytovatelem veřejné podpory.
R

Přizpůsobení

Přizpůsobení projektového záměru kritériím příslušného dotačního programu.
R

Zpracování

Kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z veřejných zdrojů, případně externí konzultace a poradenství.
R

Dohled

Metodický dohled při realizaci projektu.
R

Podklady

Zpracování podkladů pro výběrová řízení.
R

Odborníci

Zkušenosti se zapojením externích odborníků.
R

Zprávy

Zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv.

Jsme připraveni Vám najít a představit možnosti konkrétních dotačních výzev a programů, které Vám budou pro Vaše projekty nejvíce vyhovovat.

Hlavní operační programy jsou a budou

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014 – 2020 celkem 24 programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Podpora bude vyplácena formou dotací a finančních nástrojů. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy.

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) přináší v novém programovém období 2014 – 2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:
PRIORITNÍ OSA 1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE
PRIORITNÍ OSA 2 PODPORA PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM
PRIORITNÍ OSA 3 EFEKTIVNĚJŠÍ NAKLÁDÁNÍ ENERGIÍ
PRIORITNÍ OSA 4 ROZVOJ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Na základě analýz dosavadního vývoje a trendů byly stanoveny následující priority:
Priorita 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Priorita 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Priorita 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Priorita 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Priorita 5 Energetické úspory

Operační program Zaměstnanost
Operační program Zaměstnanost vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Struktura prioritních os OP Zaměstnanost je následující:
Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa

Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.

V Programu rozvoj venkova bude poskytována podpora v těchto oblastech:
Priorita 1 Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
Priorita 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
Priorita 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
Priorita 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
Priorita 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
Priorita 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Horizont 2020
Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020.

Program Horizont 2020 je realizován ve třech hlavních prioritách:
Priorita 1 Vynikající věda
Priorita 2 Vedoucí postavení průmyslu
Priorita 3 Společenské výzvy

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

komplexní služby při organizačním zajištění zadávacích řízení

Při komplexní realizaci veřejných zakázek nabízíme zajištění formálně, právně a odborně správného průběhu veřejné zakázky s tím, že veškerá konečná rozhodnutí v jednotlivých fázích řízení zůstávají plně ve Vaši kompetenci.

  • zpracování návrhu výzvy a jeho konzultace s Vámi
  • rozeslání výzvy zvoleným zájemcům
  • vypracování návrhu zadávacích podmínek a návrhu zadávací dokumentace a jejich konzultace s Vámi
  • vytvoření návrhu kvalifikačních a hodnotících kriterií včetně jejich konzultace s Vámi
  • zajištění informačních schůzek a prohlídky místa plnění
  • zajištění předání či rozeslání zadávací dokumentace zájemcům, včetně potvrzení jejich předání
  • zajištění přijímání obálek s nabídkami, včetně vypracování seznamu doručených nabídek
  • spolupráce s Vámi při vypracování Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
  • vyrozumění uchazečů o výsledku výběrového řízení

Soukromý sektor

Jste samostatný podnikatel nebo soukromá společnost, která sídlí v České republice? Máte v plánu uskutečnit zajímavý podnikatelský záměr a hledáte zdroje na jeho realizaci?

Veřejný sektor

Víte, že Vaše obec nebo město potřebuje novou čističku, cestu, chodník či školku? Ale nemáte kapacity na shánění informací o dotacích, boj s administrací, včetně vyplňování žádostí.

Program rozvoje venkova ČR

Nabízíme komplexní služby při organizačním zajištění zadávacích řízení pro žadatele/příjemce dotace dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR, podle pokynů pro zadávání zakázek jednotlivých dotačních titulů a také dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

SLUŽBY

Nechte si připravit projekt schodů, oken nebo dveří, včetně 3D vizualizace!
Připravili jsme pro Vás možnost zakázkové přípravy Vašeho projektu, včetně technické dokumentace a 3D vizualizace Vašeho schodiště, a to dle naměřených parametrů, které nám pošlete. Výstup, který získáte bude obsahovat – min 3 pohledy na schodiště ve 3D, výkresovou dokumentaci včetně rozměrů v mm, případně můžeme dodat i šablony v měřítku 1:1 nebo výstup pro CNC stroj.

Tato služba je směřovaná všem, kdo má zájem o kvalitní a rychlé zpracování podkladů pro nabídku nebo přímo jako projektovou dokumentaci, k nacenění a zhotovení zakázky pomocí špičkového CAD/CAM software.

V případě zájmu, jsme schopni Vám také zajistit výrobu na CNC stroji a dopravu hotových dílů na Vaši adresu jako zásilku na míru.

Nabízíme možnosti spolupráce v oblasti rapid prototyping a 3D tisku
Zařizování a provádění odborných školení a seminářů
V současné době nabízíme nejen školení a semináře, ale také poradenství, ohledně možnosti spolufinancování vzdělávacích aktivit z fondů Evropské unie.

Zabezpečujeme komplexní školení pro všechny typy software CAD/CAM z produkce společnosti DDX pro český a slovenský trh.

Jsme akreditovanou školící organizací ze strany MŠMT, k provádění odborného školení CAD/CAM aplikací pro CNC obráběcí stroje.
Firma má akreditované kurzy pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a to:
1. Základy konstrukce a technologie výroby schodišť
2. Konstrukce a technologie výroby schodišť v CAD/CAM

Zastřešujeme řadu odborníků jak z praktického života, tak i z vysokých škol, kteří garantují vysokou úroveň nabízených služeb.

Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi. Klient se tak nemusí přizpůsobovat standardním procesům a zajetým schématům, ale naopak my se přizpůsobíme klientovi.

KONTAKTY

Kancelář

Kancelář

Napište nám

Souhlas se zpracováním osobních údajů

14 + 3 =

Firma

NaturFor s.r.o.

GMS: +420 774 729 225
Email: petr.blazek@dotaceprofirmy.eu

Fakturační adresa:
Prostřední 2240, 760 01 Zlín

IČ: 05942314
DIČ: CZ05942314

Úřední hodiny: Po – Pá 8:00 – 16:00